SUPERVIZIJA PO RELACIJSKEM MODELU

Supervizija je namenjena psihoterapevtom različnih terapevtskih šol in strokovnim delavcem v socialnem varstvu, šolstvu in zdravstvu. Torej vsem, ki v praksi delajo z ljudmi v stiski in se pri svojem delu srečujejo z dilemami, vprašanji in lastnim močnim doživljanjem, ki se pogosto prebuja ob ljudeh v stiski.

Kot poglavitni namen supervizije razumem izboljšanje strokovnega delovanja strokovnjaka, vzdrževanje in spodbujanje strokovnjakovih kompetenc s poglavitnim namenom, da strokovnjak dela s klientom tako, da je to v korist klientu, da klient prejme kvalitetno obravnavo oziroma vrsto pomoči, ki bo zanj v dani situaciji najbolj primerna.

Relacijski model, ki sem se ga izučila pri dr. Tatjani Rožič, uporablja paralelni proces in razume, da se čustvena dinamika med klientom in strokovnjakom odraža v supervizijskem odnosu. Zato so pomembni elementi mojega dela ustvarjanje varnosti, ranljivosti, vzajemno raziskovanje in uporaba čustev in telesnih senzacij, ki se porajajo v supervizijskem odnosu za razumevanje dela s klientom ter iskanje smeri reševanja in nadaljnjih korakov pri delu. Spodbujam ustvarjanje varnega supervizijskega odnosa, ki ponuja varen prostor za ranljvost, samorazkrivanje ranljivih čustev tako supervizanta, kakor tudi mene – supevizorke, kar omogoči ubesedenje in predelavo težjih čustev in blokad, s tem poglobljeno razumevanje notranjega sveta klienta in odnosa med strokovnjakom in klientom ter smer nadaljnjega dela.
Poleg dela s klienti se pogosto porajajo pri strokovnjakih stiske in dileme tudi na delovnem mestu, v delovni organizaciji oziroma v delovnih odnosih. Supervizija ponuja posamezniku ali skupini zaposlenih varen prostor za razreševanje medsebojnih nesoglasij, usklajevanje glede delovnih odgovornosti, vlog in pričakovanj. Pri svojem delu tako spodbujam sodelovanje, jasno in odprto komunikacijo in pozitivno vzdušje v delovnem okolju.

Drugi pomemben namen supervizije po relacijskem modelu je preprečevanje izgorelosti. Strokovnjakom omogoča, da lažje razmejujejo poklicno delo od osebnega življenja, saj ponuja varen prostor za predelavo stisk povezanih z delom, za razbremenitev, s čimer strokovnjaku ni več potrebno »nositi« službenih odnosov domov.

Odločite se lahko za individualno supervizijo ali za skupinsko supervizijo v vaši delovni organizaciji. Cena individualne supervizije je 50 evrov za 50 minut, za skupinsko supervizijo (po priporočilu Socialne zbornice Slovenija) 67 evrov za 45 minut. Dolžina srečanj in pogostost srečevanj je odvisna od potreb organizacije oziroma posameznika.